PROGRAM KADRY REZERWOWEJ I SUKCESJI

PROGRAM KADRY REZERWOWEJ I SUKCESJI

Dla kogo?

Wyłonienie rezerwowej kadry menedżerskiej jest ważnym zagadnieniem dla każdej firmy działającej na konkurencyjnym rynku, planującej swoje działanie w długim okresie. Proces wyłonienia kadry rezerwowej opiera się na weryfikacji kadry menedżerskiej pod kątem wybranych kryteriów. Kryteriami tymi mogą być kryteria merytoryczne, przestrzeganie norm i zasad firmy, kryteria osobowościowe.

O metodzie:

My proponujemy przeprowadzić weryfikację również na podstawie kryteriów behawioralnych wybranych dla firmy oraz dla stanowisk. Kryteria zachowań są integralną częścią metody Assessment Centre. Podstawowymi założeniami oceny metodą Assessment Centre jest zdefiniowanie potencjału osób badanych w odniesieniu do kluczowych kompetencji na przyszłym stanowisku oraz możliwości generowania założonych przez firmę rezultatów.

O programie:

Proponujemy przeprowadzić wybór uczestników programu utworzenia kadry rezerwowej w dwóch etapach.

I etap – rozważenie wszystkich pracujących menedżerów w firmie. Proponujemy, aby kryteriami branymi pod uwagę podczas tego etapu była ocena okresowa, doświadczenie na stanowiskach kierowniczych oraz staż pracy. Wybrane osoby będą posiadały odpowiedni potencjał i doświadczenie, aby być branym pod uwagę jako kandydaci do sesji oceny. Doświadczenie zawodowe pozwala w pewnym przybliżeniu określić na ile dana osoba może posiadać umiejętności menedżerskie, natomiast ocena okresowa dodatkowo może to potwierdzić.

II etap – wybór węższej grupy osób. Grupa ta zostanie zawężona do odpowiedniej ilości osób – uczestników sesji Assessment Centre. Wybór tych osób będzie dokonany poprzez wywiad behawioralny, oparty na wybranych wcześniej kompetencjach, i jego ocenę.

Przeprowadzone wywiady pozwolą z bardzo dużym prawdopodobieństwem wybrać osoby posiadające odpowiednio wysoki poziom kompetencji menedżerskich.

Jeśli pragną Państwo dowiedzieć się więcej, zapraszamy do kontaktu z nami: kontakt@solution.pl